Sekretess & säkerhet

Allmänna villkor

Charge Node Europé ABs (”ChargeNode”) allmänna avtalsvillkor för användare gällande ChargeNodes laddtjänst.

Giltliga fr.o.m. 2020-01-01.

1 § ChargeNodes laddtjänst (”Laddtjänsten”)

ChargeNode erbjuder laddtjänster på laddstationer som ägs av tredje part och som är publika och icke-publika. Samtliga laddstationer anses kopplade till ChargeNodes nätverk av laddstationer.
Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och användande av ChargeNodes app (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket ChargeNodes laddstationer. Laddstationer som ingår i ChargeNodes nätverk är tydligt märkta med ChargeNodes logotyp.

2 § ChargeNodes App

För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda ChargeNodes laddstationer, behöver Användaren ladda ned och registrera sig i ChargeNodes App. Appen laddas ned via www.chargenode.eu/ladda
ChargeNode kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av Användare.
Appen gäller endast på de laddstationer som ingår i ChargeNodes nätverk. I nätverket ingår laddstationer av publik och icke publik typ. Varje app har rätt att ladda på de publika laddstationerna, men kan vara begränsade på icke-publika platser beroende på laddstationsägarens inställningar.
Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av appen. Dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan Användaren och ChargeNode eller laddstationsägare anslutna till ChargeNode.
Användare förbinder sig att hålla sitt användarnamn och lösenord konfidentiellt så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om obehöriga transaktioner har gjorts med Användares användaruppgifter skall Användare göra en anmälan till Polisen.

3 § Utrustning och användning av ChargeNodes laddstationer

Användaren ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag.
Respektive laddstationsägare inom nätverket ChargeNode ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.
Laddningsförmågan är avhängd flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. ChargeNode kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt. Vidare så innebär beställd laddning genom ChargeNodes app att Användare placeras i en laddkö, baserad på behov av laddning och avresetid. Beroende på hur belastningen är vid varje givet tillfälle, kan Användare inte garanteras viss mängd laddning. Användare kommer dock endast betala för den laddning som Användare erhållit.
Instruktion om hur ChargeNodes laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

4 § Tillgänglighet

Laddtjänsten finns tillgänglig för Användaren dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner.
ChargeNode eftersträvar att laddstationer i ChargeNodes nätverk ska vara operationella i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker ChargeNode åtgärda felet så fort som möjligt.
ChargeNode förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Användaren, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänst eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför ChargeNodes kontroll.

5 § Betalning

Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för det registrerade användarkontot. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Användaren ska betala.
Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Användaren åtar sig att tillse att det finns tillräckliga medel på kredit- eller betalkortet när avgift förfaller till betalning. ChargeNode äger rätt att fortsätta debitera avgifterna, samt göra nya försök att genomföra betalningen till dess att betalning sker.
Användaren är betalningsskyldig till ChargeNode för all användning av Laddtjänst som genomförs med Användares användarkonto.
Användaren är ansvarig för att tillhandahålla uppdaterade kortuppgifter. Se §12 för Användande av mobila applikationen ChargeNode.
Sker inte betalning i rätt tid har ChargeNode rätt att av Användaren, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
ChargeNode har även rätt att tills vidare stänga av en Användare om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)

6 § Betalningsplikt av laddtjänst.

När Användare registrerat sitt betalmedel, har ChargeNode rätt att debitera Användaren för laddtjänsten som är beskrivet i 5 §. Användare äger inte rätt till återbetalning för användning av Laddtjänsten.

7 § Konsumtionsdata och personuppgifter

ChargeNode kommer att spara laddhistorik för varje Användare (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Användare.
Personuppgifter och data kopplade till Användarens användning av Laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av ChargeNode, andra koncernbolag eller ChargeNodes samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med Användare och därmed förknippade tjänster.
Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och Användareanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att Användare inte hos ChargeNode har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har ChargeNodes berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden du har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera ditt avtalsförhållande med ChargeNode.
Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer ChargeNode att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.
Användare kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Användare behandlas. Användare kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos ChargeNode finns på www.chargenode.eu/privacypolicy

8 § Ansvar för fel m.m.

ChargeNode ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Användares bil och laddstation, eller på grund av att Användare använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som ChargeNode på annat sätt gjort tillgängliga för Användare.
ChargeNode ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Användares egendom och som uppstår till följd av Användares användning av Laddtjänsten eller laddstationen.
Användare är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.
Användare är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av ChargeNode från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som Användare använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.
Användare ansvarar även för att Användares användarkonto inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.
ChargeNode förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra användarkontot, om det finns risk för osäker användning, misstanke om obehörig användning eller risk för att Användare inte fullgör sina förpliktelser mot ChargeNode.

9 § Avtalsöverlåtelse

Användare medger att ChargeNode på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.
Användare har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

10 § Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. ChargeNode har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Användare bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för ChargeNode.

11 § Ändring av villkor

ChargeNode har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att Användare underrättas via appen eller e-post om ändringen minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Användare ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts eller uppdateringen kommunicerats i appen.

12 § Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

13 § Användande av mobila applikationen Chargenode

ChargeNode erbjuder en mobil applikation som möjliggör att hitta stationer samt att betala för laddning vid ChargeNodes laddstationer. ChargeNode förbehåller sig rätten att när som helst, utan ersättning till Användare, stänga ner mobila applikationen ChargeNode. Användare är inte berättigad till skadestånd på grund av att den mobila applikationen ChargeNode är ur funktion.

§ A Funktion och användning av ChargeNode betalningslösning

  1. Laddning med ChargeNode: Användare kan starta och avsluta laddningen genom användandet av motsvarande Smartphone-applikation – varvid en föregående registrering krävs enl. § 3.
  2. Laddningsavgifter: Laddningsavgifterna rättar sig efter kostnadsstrukturen hos respektive partner. Information kring detta, om och genom vilken partner laddningsavgifter uppstår, såväl som dessa laddningsavgifters respektive nivå, finner Användare på internetplattformen för respektive partner.

§ B Registrering av betalkort

  1. Nedan angivna data krävs för registrering av betalkort och behövs för betalning av laddningsavgifterna uppkomna från användning vid laddstationer och eventuella serviceavgifter. Vid registreringen av betalkort är följande uppgifter nödvändiga:
   • E-postadress för kvittounderlag.
   • Uppgift om betalningssätt.
   • Förnamn på betalkortsinnehavare.
   • Efternamn på betalkortsinnehavare.
   • Betalkortsnummer.
   • Betalkortskontrollnummer.
   • Giltighetsdatum.
  2. Betalningen av laddning sker via det betalkort som Användare angivet i registreringsförfarandet.

§ C Betalningsplikt av laddningsavgifter och serviceavgifter.

  1. Användares betalningsplikt: När Användare registrerar sitt betalkort har ChargeNode uppdrag att insamla, de genom användning av laddstationer, uppkomna laddningsavgifterna och serviceavgifter för partners räkning. En återfordran från Användare till följd av invändningar eller reklamationer med avseende på mottagna tjänster är uteslutet efter tidsfrist enligt §C 3 .
  2. Kvittohantering: Användare kan välja att få ett kvitto utskickat till den i appen registrerad e-mail adressen.
  3. Invändningar mot debitering ska Användare lämna in inom åtta veckor efter att debitering genomförts till payments@chargenode.eu. Användares juridiska anspråk förblir oberörda av detta.

§ D Dataskydd

  1. Användare lämnar sitt uttryckliga samtycke till att dennes personrelaterade uppgifter lagras och bearbetas automationsstött. Användare kan när som helst återkalla sitt samtycke med verkan för framtiden. Ett nyttjande av ChargeNode är därmed inte längre möjligt.
  2. ChargeNode försäkrar konfidentiell behandlingen av uppgifter motsvarande bestämmelserna i dataskyddslagen och är i sådan mån föremål för kontroller av landets fullmäktiga för dataskydd.
  3. Uppgifterna används för ändamålet att debitera Användare genom registrerat betalkort.

§ G Ändringar eller kompletteringar av de allmänna affärsvillkoren

  1. ChargeNode erbjuder Användare ändringar av de allmänna affärsvillkoren i skriftlig form senast 14 dagar innan tidpunkten för deras ikraftträdande. Om Användare inte invänder fram till tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande gäller samtycket som lämnats.
  2. Användare är också berättigad till att säga upp användaravtalet innan ändringar träder i kraft utan tidsfrist och utan kostnad. ChargeNode kommer likaså att i synnerhet upplysa om denna uppsägelserätt.

14 § Kontaktuppgifter

Charge Node Europé AB, organisationsnummer 559188-1130

Neongatan 4B
431 53 Mölndal

Email: användarekontakt@chargenode.eu
Telefon: 010-205 10 55