Personvern og sikkerhet

Generelle vilkår og betingelser

ChargeNode Europe AB (”ChargeNode”) generelle vilkår og betingelser for brukere angående Chargenodes ladetjeneste.

Gyldig f.o.m. 01.01.2020.

1 § ChargeNodes ladetjeneste ("Ladetjenesten")

ChargeNode tilbyr ladetjenester på ladestasjoner som eies av tredjeparter som er offentlige og ikke-offentlige. Alle ladestasjoner anses som koblet til ChargeNodes nettverk av ladestasjoner.
Bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene som tar sikte på ladetjenesten og bruken av ChargeNode-appen (dvs. kjøp og betaling av lading) inkluderer lading på ChargeNode-nettverkets ladestasjoner. Ladestasjoner som er en del av chargenodes nettverk er tydelig merket med ChargeNode-logoen.

2 § ChargeNodes-appen

For å få tilgang til ladetjenesten og for å kunne bruke ChargeNodes ladestasjoner, må brukeren laste ned og registrere seg i ChargeNode-appen. Appen lastes ned via chargenode.eu/no/lade/.
Chargenode kan utføre vanlig kreditttesting av brukere.
Appen er bare gyldig på ladestasjonene som er en del av chargenodes nettverk. Nettverket inkluderer ladestasjoner av offentlig og ikke-offentlig type. Hver app har rett til å lade på de offentlige ladestasjonene, men kan være begrenset på ikke-offentlige steder, avhengig av ladestasjonseierens innstillinger.
Kostnaden for hver ladeøkt registreres på innehaveren av appen. Det vil si at bruk av ladetjenesten til enhver tid anses som anerkjennelse av lading og inngåelse av avtaler for kjøp av lading mellom brukeren og ChargeNode eller ladestasjonseiere som er koblet til ChargeNode.
Brukere forplikter seg til å holde brukernavn og passord konfidensielt, slik at uautoriserte personer ikke har tilgang til dette. Hvis det er gjort uautoriserte transaksjoner med brukerens brukerdata, skal brukerne rapportere til politiet.

§ 3 Utstyr og bruk av ChargeNodes ladestasjoner

Brukeren er selv ansvarlig for å ha, om nødvendig, en Mode 3 Type 2-kabel for AC-lading på stasjoner med Mode 3 Type 2-kontakter.
De respektive ladestasjonseierne i ChargeNode-nettverket er ansvarlige for å sikre at ladestasjonene overholder gjeldende standarder, lover og forskrifter.
Ladekapasiteten avhenger av flere faktorer, for eksempel de tekniske forholdene til elbilen, ladenivået til bilbatteriet og kapasiteten til ladestasjonen, hvorav komponenten med lavest kapasitet vil være avgjørende for elbilens kraft. ChargeNode kan derfor ikke garantere at lading av en elbil vil kunne utføres innen en angitt tidsbegrensning eller med en viss minimumsstrøm. Videre betyr bestilt lading gjennom chargenodes app at brukere plasseres i en ladekø, basert på behovet for lading og avgangstid. Avhengig av hvordan lasten til enhver tid er, kan brukere ikke garanteres en viss mengde lading. Brukere betaler imidlertid bare for belastningen mottatt av brukeren.
Instruksjoner for hvordan du bruker ChargeNodes ladestasjoner finner du på eller ved siden av ladestasjonene.

4 § Tilgjengelighet

Ladetjenesten er tilgjengelig for brukeren 24 timer i døgnet, men i praksis kan muligheten til å lade være begrenset, for eksempel ved at noen ladestasjoner ikke er tilgjengelige på bestemte tidspunkter på grunn av spesielle begrensninger.
ChargeNode streber etter at ladestasjoner i ChargeNodes nettverk skal være i drift så mye som mulig. Skulle ladestasjonen lide tekniske feil, vil ChargeNode prøve å fikse feilen så raskt som mulig.
ChargeNode forbeholder seg retten til, uten kompensasjon til brukeren, å endre, begrense tilgangen til eller slå av ladetjenesten eller ladestasjonen for for eksempel oppdateringer, vedlikehold og feilretting eller som følge av force majeure-forhold utenfor ChargeNodes kontroll.

Del 5 Betaling

Bruk av ladetjenesten i form av ladehistorikk lagres for den registrerte brukerkontoen. Basert på ladehistorikken beregnes kostnaden som brukeren betaler.
Betaling for fullført lading skjer på etterskudd den 28. Brukeren forplikter seg til å sikre at det er tilstrekkelige midler på kreditt- eller debetkortet når gebyret forfaller til betaling. ChargeNode har rett til å fortsette å belaste avgiftene, samt gjøre nye forsøk på å foreta betalingen til betalingen er gjort.
Brukeren er ansvarlig overfor ChargeNode for all bruk av ladetjenesten som utføres med brukerens brukerkonto.
Brukeren er ansvarlig for å oppgi oppdaterte kortdetaljer. Se §12 for Bruk av mobilapplikasjonen ChargeNode.
Hvis betaling ikke skjer i tide, har ChargeNode rett til å kreve renter fra brukeren, i tillegg til fakturabeløpet, renter etter renteloven (1975:635) fra forfallsdatoen som er angitt i fakturaen og kompensasjonen for kostnadene forbundet med forsinkelsen.Dette inkluderer også kostnadene ved skriftlig påminnelse om betalinger og kostnadene ved håndhevelse av betaling eller andre forpliktelser.
ChargeNode har også rett til å suspendere en bruker inntil videre med mindre betalingsbetingelsene er oppfylt. (Se også avsnitt 9 i avtalens gyldighet)

§ 6 Betalingsforpliktelse for ladetjeneste.

Når brukeren har registrert betalingsmidlene sine, har ChargeNode rett til å belaste brukeren for ladetjenesten som beskrevet i avsnitt 5. Brukere har ikke rett til refusjon for bruk av ladetjenesten.

§ 7 Forbruksdata og personopplysninger

ChargeNode vil lagre ladehistorikken til hver bruker (som for eksempel inkluderer informasjon om ladestasjonen som brukes, strømmen som er trukket tilbake, mengden og brukstidspunktet for ladetjenesten.)
Personopplysninger og data knyttet til brukerens bruk av ladetjenesten og ladestasjonene vil bli behandlet og lagret av ChargeNode, andre konsernselskaper eller ChargeNodes partnere i samsvar med gjeldende lovgivning og i den grad det er nødvendig for administrasjon og utførelse av avtalen med brukere og relaterte tjenester.
De innsamlede dataene vil også bli behandlet i forbindelse med forretnings- og produktutvikling, statistikk, markeds- og brukeranalyser og direkte markedsføring (forutsatt at brukeren ikke har varslet at han eller hun motsetter seg direkte markedsføring). Denne behandlingen er basert på ChargeNodes legitime interesse. Innsamlede data lagres mens du har en aktiv avtale med oss og deretter for tiden som er nødvendig for å fullføre kontraktsforholdet ditt med ChargeNode.
Personopplysninger gis normalt ikke til selskaper i land utenfor EU eller EØS. Hvis dette skjer, sørger ChargeNode for at alle juridiske betingelser er oppfylt.
Brukere kan motta informasjon om hvordan personopplysninger knyttet til brukere behandles gratis en gang i året. Brukere kan også be om at personopplysninger som ikke er behandlet i samsvar med gjeldende lov, rettes, blokkeres eller slettes. Ytterligere informasjon om personopplysninger hos ChargeNode finner du på www.chargenode.eu/privacypolicy

8 § Ansvar for feil m.m.

ChargeNode er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende kompatibilitet mellom brukerens bil og ladestasjonen, eller fordi brukere bruker ladetjenesten eller ladestasjonen i strid med gjeldende instruksjoner og tekniske krav til enhver tid, som angitt i denne avtalen eller som ChargeNode eller på annen måte har gjort tilgjengelig for brukere.
ChargeNode er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader knyttet til skade på brukernes eiendom, og som oppstår som følge av brukernes bruk av ladetjenesten eller ladestasjonen.
Brukere har ikke rett til skader på grunn av stenging eller funksjonsfeil på en ladestasjon.
Brukere er ansvarlige for å følge alle retningslinjer og krav i samsvar med instruksjonene gitt eller gis av ChargeNode. Dette inkluderer ansvar for å sikre at elbilen som brukerne bruker i forbindelse med ladetjenesten oppfyller alle kravene til lading.
Brukere er også ansvarlige for at brukerens brukerkonto ikke kan brukes eller brukes av uautoriserte personer.
ChargeNode forbeholder seg retten til å blokkere brukerkontoen med umiddelbar virkning, hvis det er fare for utrygg bruk, mistanke om uautorisert bruk eller risiko for at brukere ikke oppfyller sine forpliktelser overfor ChargeNode.

§ 9 Kontraktsoverføring

Brukere erkjenner at ChargeNode på uendrede vilkår og betingelser kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen helt eller delvis til et annet selskap i samme gruppe eller til en annen part som med rimelighet kan forventes å oppfylle forpliktelsene i henhold til avtalen på en tilfredsstillende måte.
Brukere har ikke rett til å overføre eller tildele til en annen, helt eller delvis, sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen.

Del 10 Avtalens gyldighet

Disse vilkårene og betingelsene er gyldige inntil videre. ChargeNode har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning hvis brukere bryter disse vilkårene i avtalen eller bruker ladetjenesten eller en ladestasjon på en slik måte at ulempe eller skade oppstår for ChargeNode.

§ 11 Endring av betingelser

ChargeNode har rett til å endre disse vilkårene og betingelsene forutsatt at brukere blir varslet via appen eller e-postadressen til endringen minst 14 dager før endringen trer i kraft. I slike tilfeller skal brukere anses å ha blitt varslet to dager etter at e-posten ble sendt eller oppdateringen kommunisert i appen.

12 § Tvist

Tvister om anvendelse eller tolkning av avtalen eller relaterte forhold skal først og fremst løses ved forhandlinger og avtale mellom partene. Enhver tvist skal avgjøres av en generell domstol, hvorved Norsk lov skal gjelde. Tvister kan også undersøkes av Klagenemnda.

§ 13 Bruk av mobilapplikasjonen Chargenode

ChargeNode tilbyr en mobilapplikasjon som lar deg finne stasjoner og betale for lading på ChargeNodes ladestasjoner. ChargeNode forbeholder seg retten til å stenge Mobile Application ChargeNode når som helst, uten kompensasjon til brukere. Brukere har ikke rett til erstatning på grunn av den utdaterte mobilapplikasjonen ChargeNode.

§ A En funksjon og bruk av ChargeNode betalingsløsning

  1. Lading med ChargeNode: Brukere kan starte og avslutte lading ved bruk av den tilsvarende Smartphone-applikasjonen – der en tidligere registrering er nødvendig. § 3.
  2. Ladegebyrer: Ladekostnadene er i samsvar med kostnadsstrukturen til hver partner. Informasjon om dette, hvis og gjennom hvilke partnerladingskostnader oppstår, samt det respektive nivået av disse ladekostnadene, finner brukere på internettplattformen til hver partner.

§ B Registrering av betalingskort

  1. Dataene nedenfor er nødvendige for registrering av betalingskort og er nødvendig for betaling av ladegebyrene som påløper fra bruk på ladestasjoner og eventuelle servicekostnader. Når du registrerer et debetkort, er følgende informasjon nødvendig:
   • E-postadresse for kvitteringsdokumentasjon.
   • Angivelse av betalingsmåten.
   • Fornavn på betalingskortinnehaver.
   • Etternavn på betalingskortinnehavere.
   • kortnummer.
   • Kontrollnr. (CVC kode) for betalingskort.
   • Utløpsdato.
  2. Betaling av lading skjer via betalingskortet spesifisert av brukeren i registreringsprosedyren.

§ C Betalingsforpliktelse for gebyrer og gebyrer.

  1. rukerens betalingsplikt: Når brukere registrerer debetkortet sitt, får ChargeNode i oppgave å samle inn, de ved bruk av ladestasjoner, gebyrene som påløper og servicegebyrer på vegne av partnere. Tilbaketrekking fra brukere som følge av innsigelser eller klager med hensyn til mottatte tjenester er utelukket etter fristen etter §C 3 .
  2. Kvitteringsadministrasjon: Brukere kan velge å få en kvittering sendt til e-postadressen som er registrert i appen.
  3. Innsigelser mot lading skal sendes inn av brukere innen åtte uker etter at belastningen er gjort til payments@chargenode.eu. Brukernes juridiske krav forblir urokkelige av dette..

§ D Databeskyttelse

  1. Brukere gir sitt uttrykkelige samtykke til at personopplysningene deres lagres og behandles på en automatiseringsbasert måte. Brukere kan når som helst trekke tilbake samtykket sitt med virkning for fremtiden. Bruk av ChargeNode er derfor ikke lenger mulig.
  2. ChargeNode forsikrer konfidensiell behandling av data som tilsvarer bestemmelsene i databeskyttelsesloven og er i så grad gjenstand for kontroller av landets fulle databeskyttelsesmyndigheter.
  3. Dataene brukes til å belaste brukere gjennom et registrert debetkort.

§ G Endringer eller tillegg til de generelle vilkårene og betingelsene for virksomheten

  1. ChargeNode tilbyr brukere endringer i de generelle vilkårene og betingelsene i skriftlig form senest 14 dager før datoen for ikrafttredelsen. Hvis brukeren ikke protesterer før datoen for ikrafttredelse av endringene, gjelder det gitte samtykket.
  2. Brukere har også rett til å si opp brukeravtalen før endringer trer i kraft uten frist og gratis. ChargeNode vil også, spesielt opplyse om denne oppsigelsesretten.

§ 14 Kontaktinformasjon

Charge Node Europé AB, Organisajonsnr. 559188-1130

Fläskebovägen 6
438 91 Landvetter, Sverige

Email: användarekontakt@chargenode.eu
Telefon : +46 010-205 10 55