Sekretess & säkerhet

Integritetspolicy

1. Inledning – vad är personuppgifter?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Charge Node Europé AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller via www.chargenode.eu, via användning av våra tjänster eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Charge Node Europé AB behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Charge Node Europé AB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under 12. Kontakter.

2. Insamling av personuppgifter

Uppgifterna på denna sida gäller för Charge Node Europé AB och för hemsidan www.chargenode.eu, om inte annat uppges. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling mm inom andra bolag, som ägs av Charge Node Europé AB, hänvisas till respektive bolag och till deras eventuella hemsidor.

3. ChargeNode's webbplatser

Vanligtvis kan www.chargenode.eu besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Charge Node Europé AB använder också så kallade ”cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

När du som kund besöker Charge Node Europé ABs inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer. Detta ger Charge Node Europé AB möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder.

4. Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

Kundinformation – det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli och vara kund hos oss. Exempel är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, bankuppgifter, fordonets registreringsnummer, GPS position samt övrig användardata från våra tjänster.

Köpinformation – det vill säga köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik, kundnummer och lösenord.

Teknisk information – el- och nätleverantör, anläggningsnummer och typ av anslutning.

Serviceinformation – det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar eller andra kundlojalitetsprogram.

Demografisk information (från offentliga register) – det vill säga ålder, kön, boendeyta, hushållskonstellation etcetera. Besöksinformation på inloggade tjänster – det vill säga köp- och användargenererade data, lösenord, tekniska data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten med mera). Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter.

5. Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om: Vilket Charge Node Europé AB bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna, För vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in, Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt vilka rättigheter du har som kund Hur länge uppgifterna sparas. Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta Charge Node Europé AB för att få fullständig information.

6. Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder.

– för försäljning av våra och våra partners erbjudanden.
– för att skicka nyhetsbrev.
– för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
– för statistik och analyser.

Vi behandlar även personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla vårt eller tredjemans berättigade intresse av att analysera användardata från våra tjänster i syfte att vidareutveckla och förbättra våra/tredjemans tjänster.

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

7. Överlämnande av personuppgifter

Eftersom Charge Node Europé AB har dotterbolag med koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part. Exempelvis kan användardata i form av fordonets registreringsnummer delas med enskilda parkeringsbolag när laddning sker i ladduttag/-system hos Kunden i syfte att vidareutveckla och förbättra Kundens tjänster.  

Vid ett eventuellt överlämnande tar Charge Node Europé AB hänsyn till de särskilda lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag (så kallade ”åtskillnadsregler. Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Charge Node Europé AB-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att det finns skyddsåtgärder, såsom dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på en jämförbar nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

8. Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Charge Node Europé AB har internt.

9. Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När avtalet upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter i 36 månader. Detsamma gäller uppgifter om kontaktpersoner för våra företagskunder. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

10. Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

11. Dina rättigheter

a. Rätt till tillgång
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Charge Node Europé AB. Om sådana personuppgifter finns hos Charge Node Europé AB får berörd person efter begäran, information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. Charge Node Europé AB skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Charge Node Europé AB inom 1 månad från det att begäran inkommit.

b. Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

c. Rätt till radering
Charge Node Europé AB raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet.
  • Informationen har inte behandlats enligt förordningen.
  • Du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse .
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

d. Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande
Charge Node Europé AB tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

e. Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

f. Rätt till ersättning
Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Charge Node Europé AB.

g. Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Charge Node Europé AB och för www.chargenode.eu. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling med mera inom dotterbolag till Charge Node Europé AB, hänvisas till respektive bolag och till deras eventuella webbsidor. I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Charge Node-koncernen gäller uppgifterna generellt inte för sådana webbsidor. Charge Node Europé AB svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

h. Ändringar av personuppgiftspolicyn
Om det sker förändringar i Charge Node Europé ABs policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

12. Kontakter

Dataskyddsombud för Charge Node Europé AB kan nås via epost på kontakt@chargenode.eu eller telefon 0707 – 16 40 84. Frågor rörande Charge Node Europé AB:s och koncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Charge Node Europé AB
Neongatan 4B
431 53 Mölndal

eller via e-post till kontakt@chargenode.eu
Telefon: 010-205 10 55