Anläggningsägare

Självfaktura

#

Skapa upp konto #
  • Självfaktura innebär att ChargeNode utfärdar Er Kundfaktura till ChargeNode för förbrukad el på anläggningen.

  • Notera att det alltid är Ni som ”säljare” som ansvarar för att Era kundfakturor har korrekta uppgifter. Det ansvaret kvarstår även när Ni låter ChargeNode utfärda Era kundfakturor.

  • Det är viktigt att självfakturorna utfärdas med korrekta uppgifter då självfakturan är Ert bokföringsunderlag för försäljning av elen, för hantering av mervärdesskatt samt för utbetalning för förbrukad el. 

  • ChargeNode tar inget ansvar för självfakturor eller betalningar som genererats på grund av felaktiga uppgifter i ChargeNode Portalen. Det är således Ert ansvar att säkerställa att uppgifterna hålls uppdaterade.

  • Regelverket för kraven kring fakturering och självfakturering finns på Skatteverket:

  • Självfakturan kommer bokföras av ChargeNode enligt självfakturaunderlaget och utbetalning sker därefter per automatik till angivet bankgiro och plusgiro på angivet förfallodatum. Notera att ChargeNode inte kan betala ut till bankkonto, eller till ett plus/bankgiro med OCR spärr.

  • Självfakturan (PDF) skickas till de emailadresser som ni anger. Vi rekommenderar att självfakturan skickas till Er ekonomiavdelning/ekonomiska förvaltare, eftersom de behöver underlaget till bokföringen.

  • Självfaktura ställs ut månadsvis* och skickas senast 15 dagar efter avslutad månad. Betalningsvillkor är 30 dagar.

*Minsta ackumulerade belopp för månadsutbetalning av förbrukad el via självfaktura är 5 000 kr. Om det ackumulerade beloppet understiger 5 000 kr adderas det till nästa period.

*ChargeNode förbehåller sig rätten att ändra beloppsgränsen för självfaktura förutsatt att Kunden meddelas innan ändringen träder i kraft.

FAQ #

Hur ofta betalas självfakturan ut?
Månadsvis är som standard men nivån 5000 kr måste uppnås annars kommer beloppet adderas till nästa månadsutbetalning.

Varför finns det en gräns på 5 000 kr för självfaktura?
Vi på ChargeNode vill lägga vår tid där det ger mest värde för våra kunder, varför vi är måna om att minimera onödig administration och hanteringskostnader. På så sätt kan vi hålla nere kostnaden för vår laddtjänst vilket gynnar våra kunder.

Historiska data visar att många kunder väljer att avvakta med att fakturera mindre belopp för att hanteringskostnaden blir för hög. Analysen visar att 5 000 kr är en ”bra ” nivå att lägga gränsen på.

Hur gör jag vid bokslutet?
Din ofakturerade fordran på ChargeNode kommer vid månadsskiften inte överstiga 5 000 kr ex moms. Vill man boka upp fordran i bokslutet, så finns underlaget/datan tillgängligt att ladda ner i portalen.  

Hur vet jag om vi är momsregistrerade?

Sök efter er BRF/Samfällighet/Företag på

Hur kontrollerar jag att Bankgirot resp. Plusgirot är korrekt?

Vilket företagsnamn och organisationsnummer fakturerar Ni ifrån:

Företagsnamn:

Vilken bolagsadress anges på Era kundfakturor:

Uppgifter till er postadress

Om Ni är momsregistrerade, vänligen ange Ert momsregistreringsnummer:

Momsregistreringsnummer

Moms % för försäljning av el: 25% (vanligen)

Hur kontrollerar jag att momsregistreringsnumret är korrekt?

I Sverige börjar alltid ett ett momsregistreringsnummer med SE följt av 12 siffror. De två sista siffrorna är alltid 01.

Ange Bankgiro eller Plusgiro till ovan företag/organisationsnummer:

Plusgiro

Bankgiro

Till vilken/vilka email vill ni att vi skickar självfakturan (pdf):

Email adresser

Notera att ni kan lägga in flera email adresser. Vi rekommenderar att en email till er ekonomiavdelning/ekonomisk förvaltare finns med. Om flera emailadresser separerar ni dom med ”;” tex. anders@andersson.se;kalle@karlsson.se

Önskad referens på fakturan:

Tex. ”Elbilsladdning” (max. 30 tecken)

Vem skall ha rättighet att ändra Er faktura/betaluppgifter:

Firmatecknare: namn och email. Signeras digitalt.

Exempel på självfaktura:

Självfaktura exempel (1).pdf

Självfaktura exempel (1).pdf

08 May 2024, 10:18 AM

Vy från ChargeNode Portal: