Personvern og sikkerhet

Personvernerklæring

1. Introduksjon – hva er personopplysninger?

”Personopplysninger” betyr enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som er i live. Charge Node Europé AB er behandlingsansvarlig for dataene du oppgir gjennom www.chargenode.eu eller som samles inn av oss fra en annen kilde. Innenfor Charge Node Europé AB behandles personopplysninger alltid med stor respekt for personvernet. Nedenfor finner du en beskrivelse av retningslinjene som Charge Node Europé AB gjelder for, hvordan vi håndterer og lagrer informasjonen og hvilke rettigheter du har. Retningslinjene begrenser aldri rettighetene som gjelder i henhold til personvernforordningen eller annen juridisk bindende bestemmelse. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og personvernombud finner du under punkt 12, Kontakter.

2. Innsamling av personopplysninger

Informasjonen på denne siden gjelder for Charge Node Europé AB og nettstedet www.chargenode.eu, med mindre annet er oppgitt. For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger etc. i andre selskaper, eid av Charge Node Europé AB, vennligst se det respektive selskapet og deres mulige nettsteder.

3. Chargenodes nettsteder

Vanligvis kan www.chargenode.eu besøkes uten at personopplysninger samles inn. Vi samler bare inn informasjon som brukes til statistiske formål, og den besøkende forblir anonym. Eksempler på slik informasjon er tidspunktet for besøket, hvor lenge besøket varer og hvilke sider som besøkes. Charge Node Europé AB bruker også såkalte “cookies” (informasjonskapsler) for å sikre at funksjoner og tjenester på nettstedet fungerer som de skal. Du kan lese mer om www.chargenode.eu/cookies.

Når du som kunde besøker Charge Node Europé AB sine innloggede tjenester, kan besøket knyttes til den påloggede personens kundenummer. Dette gir Charge Node Europé AB muligheten til en mer relevant og personlig kommunikasjon til enkeltkunder.

4. Kategorier av personopplysninger

Kategoriene av personopplysninger som vi vanligvis samler inn er:

Kundeinformasjon – det vil være dataene som trengs for å bli kunde hos oss. Eksempler er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, organisasjonssnummer, bankdetaljer, kjøretøyets registreringsnummer, GPS-plassering.

Kjøpsinformasjon – det vil si kjøpte produkter og tjenester, betalingshistorikk for kredittvurdering, kundenummer og passord.

Teknisk informasjon – strøm- og nettverksleverandør, anleggsnummer og type tilkobling.

Tjenesteinformasjon – det vil si korrespondanse i spesifikke tilfeller, informasjon om kjøp og eventuelle klager eller klager. Svar på kundeundersøkelser og tilbakemeldinger om våre varer og tjenester. Der det er aktuelt, ble det gitt informasjon i forbindelse med konkurranser eller andre kundelojalitetsprogrammer.

Demografisk informasjon (fra offentlige registre) – det vil si alder, kjønn, boareal, husholdningskonstellasjon, etc. Besøksinformasjon om innloggede tjenester – det vil si kjøp og brukergenererte data, passord, tekniske data knyttet til enheten som brukes, samhandlingsdata (besøkstid, responstider, hvordan du når og forlater tjenesten og mer). Spesielle kategorier av personopplysninger (definert i art. 9 s 1 den generelle databeskyttelsesforordningen) håndteres kun i unntakstilfeller. For behandling av personopplysninger i disse tilfellene må vi innhente ditt samtykke. Det er også tider når vi er lovpålagt å samle inn og behandle denne typen sensitive personopplysninger.

5. Informasjon når data samles inn

Når personopplysninger blir gitt til oss, mottar personen som sender inn personopplysningene sine informasjon om: Hvilket Charge Node European AB-selskap som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, For hvilket formål og på hvilket juridisk grunnlag personopplysningene samles inn, Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig og databeskyttelsesansvarlig og hvilke rettigheter du har som kunde Hvor lenge dataene lagres. Hvis du synes informasjonen er uklar eller ufullstendig, kan du kontakte Charge Node Europé AB for fullstendig informasjon.

6. Formål og rettslig grunnlag for behandling

Vi samler bare inn personopplysninger for formål som støttes av gjeldende databeskyttelsesforordning. Det vanligste er at dataene samles inn for behandling på grunnlag av det juridiske grunnlaget for gjennomføring av kontrakter. Formålene er for eksempel markedsføring og profilering, det vil si å formidle relevante tilbud til våre kunder.

For salg av våre og våre partneres tilbud.
For å sende newsletters.
For å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.
For statistikk og analyser.

Vi behandlar även personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla vårt eller tredjemans berättigade intresse av att analysera användardata från våra tjänster i syfte att vidareutveckla och förbättra våra/tredjemans tjänster.

Andre formål for vår behandling av personopplysninger kan ha sitt rettslige grunnlag i ulike juridiske krav, det vil si der vi må overholde en juridisk forpliktelse, eksempler på slike formål er behandling av personopplysninger i henhold til regnskapsloven for fakturering eller når vi formidler informasjon om endrede kontraktsvilkår. Du kan også gi samtykke til behandling i visse tilfeller der ingen av de ovennevnte gjelder. Et samtykke gitt er en aktiv handling av deg, og dette kan tilbakekalles. Vi vil da ikke behandle personopplysningene dine ytterligere for dette formålet.

7. Overgivelse av personopplysninger

Siden Charge Node Europé AB har datterselskaper med funksjoner for hele konsernet, kan personopplysningene dine bli utlevert til andre selskaper i konsernet. Slike selskaper kan også behandle dataene dine med det formål å tilby tilbud og markedsføring angående produkter og tjenester som kan interessere deg.

Under visse omstendigheter kan vi også utlevere personopplysninger til databehandlere, partnere eller andre tredjeparter.

Ved overlevering tar Charge Node Europé AB hensyn til de spesifikke lovene og andre bestemmelser som regulerer separasjonen mellom strømhandelsselskaper og strømnettselskaper (såkalte “separasjonsregler”. I noen tilfeller kan vi, på forespørsel fra lov og myndighetsbeslutning, være forpliktet til å utlevere personopplysninger til for eksempel politiet, for kriminalitetsforebyggende tiltak og kriminaletterforskning.

Personopplysninger utleveres ikke regelmessig til selskaper i land utenfor EU eller EØS. I noen situasjoner kan imidlertid dataene overføres til, og behandles i, land utenfor EU/EØS av et selskap i Charge Node Europé AB Group eller av en annen leverandør eller underleverandør. I disse tilfellene gjennomføres det alltid en konkret undersøkelse for å sikre at sikkerhetstiltak, for eksempel dataoverføringsavtaler, er på plass slik at mottakerne behandler dataene på et sammenlignbart nivå med beskyttelsen som tilbys i EU/EØS.

8. Tilgang til personopplysninger

Bare de som trenger tilgang til personopplysningene for å utføre den avtalte tjenesten, har myndighet til å få tilgang til og administrere disse. Vi har flere underleverandører som håndterer personopplysninger i ulik grad, og de har de samme kravene til behandling som Charge Node Europé AB har internt.

9. Lagring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Når avtalen er avsluttet og du ikke lenger er kunde hos oss, beholder vi opplysningene dine i 36 måneder. Det samme gjelder opplysninger om kontaktpersoner for våre bedriftskunder. Det kan imidlertid hende at noen data må lagres over lengre tid for å oppfylle andre juridiske krav, for eksempel regnskapsloven der vi må lagre data i 7 år. Det er også grunner til å lagre dataene i en lengre periode hvis det er en undersøkelse eller tvist, selv om kundeforholdet allerede er avsluttet, eller i tilfeller der du kjøpte et produkt fra oss der vi trenger å lagre dataene for å oppfylle vår garantiforpliktelse.

10. Sikkerhet

Vi iverksetter spesielle fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles, slik at dataene ikke går tapt, ødelegges, manipuleres eller gjøres tilgjengelig for uautoriserte personer. Tiltakene tar sikte på å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt i lys av de tekniske mulighetene som er tilgjengelige. Endringer i personopplysninger registreres fortløpende for å sikre sporbarhet i alle endringer som skjer i informasjonen. Hendelser angående personopplysninger rapporteres internt og av våre underleverandører. Disse håndteres i en intern prosess og rapporteres i relevante tilfeller (hvis det er stor risiko for den enkeltes rettigheter og friheter) til den svenske databeskyttelsesmyndigheten innen 72 timer og til den som har mistet sin informasjon i samsvar med reglene i databeskyttelsesloven. Det meldes også om datainnbrudd til politiet.

11. Dine rettigheter

a. Rett til tilgang
Alle har rett til å motta informasjon om i hvilken grad data om sin egen person behandles av Charge Node Europé AB. Hvis slike personopplysninger oppbevares på Charge Node Europé AB, mottar ved forespørsel den aktuelle personen informasjon om kategoriene av personopplysninger som behandles, hvorfra disse er samlet inn, for hvilke eller hvilke formål behandlingen finner sted, det juridiske grunnlaget og til hvem eller til hvem dataene er utlevert. Alle som ber om informasjon, skal kunne legitimere seg selv. Charge Node Europé AB sender et svar på den registrerte adressen registrert hos Charge Node Europé AB innen 1 måned etter at forespørselen er mottatt.

b. Rett til rettelse
Alle har rett til å be om korrigering av egen kundeinformasjon hvis den er feil eller behandlet i strid med gjeldende lov.

c. Rett til sletting
Charge Node Europé AB sletter personopplysninger når det ikke er noe juridisk grunnlag for å beholde dataene. Våre kunder har rett til å få sine personopplysninger slettet umiddelbart hvis noe av det følgende gjelder:

  • Behandlingen er utelukkende basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake dette.
  • Dataene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble behandlet for.
  • Behandlingen er for direkte markedsføringsformål, og du protesterer mot dataene som behandles for det formålet.
  • Opplysningene er ikke behandlet etter forskriften.
  • Du protesterer mot behandling som finner sted etter en interessebalanse, og de legitime grunnene oppveier ikke interessen din.
  • Sletting er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

d. Rett til å protestere mot automatisert besluttningstaking
Charge Node Europé AB anvender ikke automatisert beslutningstaking på noe område for den registrerte.

e. Rett til å begrense behandling
Du har i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette gjelder blant annet hvis du mener at personopplysningene er feil og du har bedt om utbedring. Mens etterforskningen pågår, kan du be om at behandlingen av personopplysninger begrenses.

f. Rett til erstatning
Du kan ha rett til erstatning i noen tilfeller, for eksempel hvis vår håndtering av dine personopplysninger har ført til skade på deg. Krav kan gjøres direkte til Charge Node Europé AB.

g. Kobling
Koblingene på denne siden gjelder for Charge Node Europé AB og www.chargenode.eu. For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger og mer i datterselskaper av Charge Node Europé AB, se det respektive selskapet og deres mulige nettsteder. Der dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder i eller utenfor Charge Node Group, gjelder dataene generelt ikke for slike nettsteder. Charge Node Europé AB er heller ikke ellers ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

h. Endringer er personvernopplysninger
Hvis det er endringer i Charge Node Europé AB sine retningslinjer for behandling av personopplysninger, vil det bli kunngjort på denne siden. Policyen kan for eksempel endres hvis lovgivningen eller søknaden endres. Men hvis behandlingen av personopplysninger er regulert i en avtale med kunden, gjelder kontraktsbestemmelsene inntil de er endret, med mindre det er i strid med dine rettigheter som beskrevet ovenfor, er uforenlig med loven eller annen juridisk bindende bestemmelse.

12. Kontakter

Personvernombudet for Charge Node Europé AB kan nås via e-post på  kontakt@chargenode.eu  eller telefon 0707164084. Spørsmål om Charge Node Europé AB og konsernets behandling av personopplysninger kan rettes til en av våre databeskyttelsesansvarlige eller via det generelle kontaktskjemaet på nettstedet.

Forespørsel om registerutdrag sendes til:
Charge Node Europé AB
Neongatan 4B
SE-431 53 Mölndal

eller via e-post til  kontakt@chargenode.eu
Telefon : +46 010-205 10 55