fbpx

Guide

Bra å vite når du investerer i elbillading

Kommersielle bygninger

Hva bør du som byggeier tenke på?

I dag har vi gjort store tekniske fremskritt og det er blitt enklere og billigere å installere i ladesystemer. Stadig flere byggeiere viser at man ligger i forkant og bidrar til et bedre klima ved å tilby leietakerne elbillading. For mange bedrifter er det en hygienefaktor når man velger lokaler. Vi er alle klar over at utslippene av karbondioksid fra den norske bilparken må reduseres. Og i overgangen til eldrift spiller Norges byggeiere en svært viktig rolle. Å investere i ladesystemer er den eneste veien fremover, både forretningsmessig og miljømessig.

Stolpe

Ettersom ulike biler har ulike kontakter, er det viktig å planlegge hvilken eller hvilke kontakter for lading du skal tilby. EU har bestemt at Type 2-kontakten skal være standard for normal og halvhurtig lading. For hurtiglading skal CCS-kontakten være standard. Følger man disse retningslinjene, blir det rett.

Forbered investeringen i et supersmart ladesystem på rett måte

Det er en enkel prosess å etablere et ladesystem hvis man tar det i rett rekkefølge. Prosjektering, anskaffelse, installasjon og vedlikehold. Før du innleder anskaffelsesprosessen og søker om byggetillatelse, bør du ha kontroll på disse punktene. Hvis du trenger hjelp, veileder vi deg gjerne.

  • Bli enig med alle involverte aktører, f.eks. grunneieren, parkeringsselskapene og kommunen.
  • Velg rett effekt/ladehastighet og kontakter. Tenk også over profilering og tilknyttet utstyr på ladesystemet.
  • Finn den beste plassen for ladesystemet. Tenk over hvem som skal få tilgang.
  • Bestem hvordan man skal få tilgang til ladingen, f.eks. med mobilapp, kode eller brikke. Eller skal ladeplassene være offentlige?
  • Bestem hvordan betalingen skal skje eller om ladingen skal være gratis.

Er det noe vi ikke kan kontrollere i Norge, så er det været, og det kan som kjent bli veldig kaldt. Velg derfor utstyr som er testet for vårt klima. Da unngår dere ladekabler som har frosset til is.

Søknaden må leveres inn av en autorisert underskriver.

Du som har sendt inn en foreløpig søknad, har tolv måneder på deg til å sluttføre arbeidet. Etter at arbeidet er fullført må det sendes inne en sluttsøknad innen tre måneder.

Du kan søke om bidraget både før og etter at installasjonen er fullført. Hvis det søkes etter at installasjonen er fullført, må søknaden sendes til Naturvårdsverket innen seks måneder fra installasjonen ble ferdigstilt.

Hvis søknaden er sendt inn etter at installasjonen er fullført, skal søknad om utbetaling være innsendt senest tre måneder etter den datoen da beslutningen er datert.

Ladestasjonen skal installeres ved en bolig eller en arbeidsplass. De som bor i boligen eller de som er ansatte på arbeidsplassen, skal være de hovedsakelige brukerne. Stasjonene kan til en viss grad brukes av besøkende og andre.

Bidrag kan bare gis til ladepunkter som installeres på en eiendom som den søkende eier eller innehar med annen særskilt rett.

Installasjonen må være utført av et elinstallasjonsfirma eller en elinstallatør i henhold til elsikkerhetsloven. Det vil si næringsdrivende som yrkesmessig utfører elinstallasjonsarbeid og at installatøren er autorisert til å utføre elinstallasjonsarbeid.
Bidraget gis som et engangsbeløp. Det er mulig å få maksimalt 50 prosent av den bidragsberettigede kostnaden, men ikke mer enn 15 000 kroner per ladepunkt.
Bidragsberettigede kostnader er de material- og arbeidskostnader som behøves for å installere ladepunktet, f.eks. kostnader for ladestolpe eller ladeboks, trekking av strøm, anleggsarbeid og elservice.

Arbeidskostnader er bidragsberettigede bare for arbeid som utføres av noen som er godkjent for F-skatt.

Tre måneder etter at installasjonen er fullført, skal søknad om utbetaling samt de bilag som kreves, være innlevert til Naturvårdsverket.

Hvis installasjonen allerede var fullført da søknaden ble sendt inn, skal søknad om utbetaling samt de bilag som kreves, være innlevert til Naturvårdsverket senest tre måneder etter den datoen da beslutningen er datert.

Beslutningen om innvilget bidrag gjelder høyst i ett år. Det betyr at innen ett år må kostnadene være dekket.

SØK HER

Borettslag

Hvorfor skal dere som borettslag investere i et ladesystem for elbiler? Og hva må dere tenke på?

I takt med at antallet elbiler øker, blir også behovet for ladeplasser større. Og den beste ladeplassen er der man pleier å parkere. Derfor investerer stadig flere borettslag i ladeplasser slik at alle som bor der, kan få en ladeplass.

Her følger noen andre grunner til at borettslag bør installere ladeplasser for elbiler og ladehybrider.

Ladeuttak

Stadig flere velger elbil og disse bilene må lades. Den beste plassen er der man bor og pleier å parkere. Det er sikkert og bekvemt.

Det eneste som må gjøres, er å legge opp strøm og installere ladesystemet. Det er et enkelt arbeid som utføres av en sertifisert elinstallatør. Det er viktig å sjekke med strømselskapet at det finnes tilstrekkelig med ledig effekt i bygningen og/eller i området.

Det er mulig å søke om økonomisk støtte for halve investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Den resterende kostnaden kan tas ut ved å heve parkeringsavgiften. En smart klimainvestering uten merkostnad for borettslaget.

Mange borettslag har allerede installert ladeplasser og flere planlegger en utbygging for å få flere ladeplasser. Ta gjerne kontakt med et borettslag som allerede har installert ladeplasser for å få hjelp og støtte. Vi kan love at interessen er stor.

Flere eiendomsmeglere bekrefter at det er større interesse blant potensielle kjøpere ved salg av leiligheter i borettslag som har ladeplasser.

Det er mange fordeler ved å ligge et skritt foran. Hvis et borettslag ikke kan tilby sikre muligheter til lading, kan det bli problemer. Det er fare for brann hvis man lader i vanlige uttak og det blir stygge inngrep på uteområde og fasade hvis en beboer installerer for egen kostnad.

Sjekk hvilke behov borettslaget har og tenk langsiktig slik at dere har en løsning som dere kan vokse med når ladebehovet øker. Sjekk hvilen elsikring bygningen har. Hvis dere ikke har disse opplysningene, kan nettselskapet hjelpe dere.

Sammenlignet med en enebolig er det litt vanskeligere å beregne strømforbruket i et borettslag. Men det finnes ulike måter. Smarte ladesystemer har programvare som holder kontroll på hvem som lader og deres strømforbruk. Visse ladesystemer kan også håndtere faktureringen. Hvis den muligheten ikke finnes, er det uansett enkelt for borettslaget å fastslå forbruket for hvert medlem i ladesystemet og siden fakturere for dette. Hvis ladesystemet ikke har støtte for å måle forbruk, kan borettslaget legge på en malkostnad for strømmen på garasjeleien eller så kan medlemmene inngå egne strømavtaler med leverandøren.

”Ladda bilen”-bidraget fra Naturvårdsverket er en investeringsstøtte som retter seg mot borettslag og sameier som vil installere ladepunkter som skal brukes av dem selv.

Søknaden skal alltid utføres i to trinn.

  1. Søknad om bidrag
  2. Anmodning om utbetaling

Begynn alltid med en søknad der dere angir den anslåtte kostnaden for arbeidet og på hvilke eiendommer ladeanordningene skal installeres.

I Naturvårdsverkets beslutning angis det om dere får innvilget bidrag for arbeidet. For å kunne be om utbetaling må dere ha fått en beslutning. Bidraget reserveres i systemet fram til dere sender inn blanketten ”Begäran om utbetalning” (anmodning om utbetaling), men høyst tolv måneder.

SØK HER

Sameier

Når et sameie etablerer et fellesanlegg for parkeringsplass, fatter landmålingsmyndigheten en såkalt anleggsbeslutning. Den beskriver blant annet hvilke eiendommer som kan bruke parkeringen, størrelsen og detaljer som muligheten til å koble inn ladestasjoner.

Anleggsbeslutningen styrer hva sameiene kan gjøre med sine anlegg. Det er dessverre ikke mulig å trekke noen generelle konklusjoner om ladestasjoner inkluderes i tillatte tiltak. Hvert sameies anleggsbeslutning må tolkes individuelt.

Hvis dere er usikre på hva den aktuelle anleggsbeslutningen omfatter, kan dere søke om eiendomsbestemmelse hos landmålingsmyndigheten. Det innebærer at landmålingsmyndigheten foretar en rettslig bindende tolkning av hvorvidt de endringene dere vil gjøre, ligger innenfor sameiets gjeldende anleggsbeslutning.

ladestolpe

Sameiet har mulighet til å fatte en beslutning om elbillading på et medlemsmøte. Beslutningen bør imidlertid kompletteres med å sikre at anleggsbeslutningen fra landmålingsmyndigheten inkluderer elbillading. Hvis det ikke sikres, kan et medlem klage på beslutningen i ettertid og en domstol kan ugyldiggjøre den.

Hvis sameiets anleggsbeslutning ikke omfatter elbillading, kan man søke om omprøving hos landmålingsmyndigheten. Muligheten til å få en omprøving øker hvis alle i sameiet er enige om at dere skal endre slik at ladestasjoner skal inngå i anlegget.

Hjemmelader
Sten ladestolpe

Hjemme

Hvilke fordeler er det ved å installere et ladesystem for elbiler hjemme?

De seneste årene har antallet elbiler økt kraftig i Norge. Mange tror fortsatt at det er komplisert og dyrt å sette opp egne ladere. Men det har skjedd mye med denne teknologien i det siste, og denne utviklingen har gjort det både enklere og billigere å lade elbiler hjemme.

Det er bekvemt å ha en fast installasjon hos deg.
Huset ditt blir smartere og den totale strømsituasjonen blir også smartere fordi laderen er koblet opp mot hovedsikringen. Det betyr at du ikke trenger å gå opp i sikringsstørrelse og utvide strømavtalen bare fordi du har skaffet deg en ladbar bil. Laderen tar nemlig hånd om lastbalanseringen for hele husholdningen.

Oppkoblede ladere gir mulighet til smarte funksjoner.
Når du kjøper en oppkoblet lader, kan du være sikker på at du har en installasjon som holder for fremtiden. Dels har uttaket, den fysiske Type-2 kontakten, den europeiske standarden som kreves og den kommer også til å gjelde fremover. Som leverandør kommer vi dessuten til å fortsette å utvikle tilleggstjenester som er koblet til skyen. Der vil du fremover kunne styre ladingen basert på strømprisen.

Å lade en elbil til fullt batteri tar cirka 10–11 timer i et vanlig strømuttak. Det betyr vanligvis at du må lade bilen fra du kommer hjem til du skal forlate hjemmet neste morgen. Da er det ikke rom for noen ekstra turer. Et vanlig strømuttak har ikke mulighet til å gi rett strømkapasitet fullt ut. Dermed er det fare for at du har et tomt batteri når du skal på jobb. Hvis du installerer et ladesystem, kan du sove godt om natten og kjøre til jobben dagen etter med fulladet batteri. Hvorfor risikere noe annet?

Å kjøre elbil er snillere mot lommeboken enn en fossildrevet bil. Men hvis du ikke har et eget ladesystem, havner du lett i en negativ spiral. Når du lader bilen på ladestasjoner som ikke har effektivisert sitt ladesystem, der ladingen er dårlig optimert og kostnaden for ladingen blir høy, mister du raskt kontrollen over ladekostnadene.

Myndighetene fraråder regelmessig lading i vanlige vegg- og motorvarmeruttak.

  • Gamle eller feilaktige koblinger og kabelforgreninger i bygningen kan forårsake varmgang ved høy belastning, og det kan i sin tur føre til brann. La derfor et elinstallasjonsfirma kontrollere elinstallasjonen.
  • Vanlige vegg- og motorvarmeruttak (Schuko) er ikke laget for elbillading og klarer ikke gjentakende høy belastning i lang tid. Begrens derfor alltid ladingen til 8–10 A og heng opp kontrollboksen i en krok.
  • Forlengelsesledninger skal ikke brukes fordi det da er fare for at sikringen ikke beskytter på rett måte. Dessuten kan kontrollboksen eller forlengelsesledningen bli skadet hvis de ligger på bakken. Det skal ikke brukes noe utstyr mellom uttaket og ladekabelen

Ulike ladbare kjøretøy har ulike kontakter, og det viktige er selvsagt at ladestasjonens kontakter er rett for din bil. Men generelt gjelder følgende: Type 1 og Type 2 er kontakter for normallading, mens CCS- og CHAdeMO-kontakter brukes til hurtiglading. EU har bestemt at henholdsvis Type 2- og CCS-kontakten skal være standard. Kontroller også at ladestasjonen holder sikkerhetsnivået Mode 3 – også det EU-standard

Ja, men det anbefales ikke fordi det finnes sikkerhetsrisikoer. Men hvis du har tilgang til et motorvarmeruttak ved eneboligen eller gjennom husverten, er du på god vei mot å kunne lade elbilen din sikkert. Det er nemlig relativt enkelt å ta bort motorvarmerstolpen og plassere en ladestasjon der i stedet.

Gjennom regjeringens miljøinitiativ kan du nå få et økonomisk bidrag når du installerer et ladesystem for elbiler. Privatpersoner som eier en eiendom eller har en eiendom med benyttelsesrett, kan søke om bidrag til ladestasjon for elkjøretøy.

Ladestasjonen må installeres på en eiendom som du som søker om bidraget, eier eller har benyttelsesrett til. Hvis du bor i en bygning som du ikke eier, må du legge ved dokumentasjon fra byggeieren om at du har tillatelse til å installere en ladestasjon på eiendommen. Det kan f.eks. være en bekreftelse fra styret i borettslaget.

Du får bidrag for halvparten av kostnadene til materialer inklusive ladestasjonen og arbeidskostnaden for å installere den. Man kan maksimalt få 10 000 kroner i bidrag per eiendom. Med begrepet eiendom mener Naturvårdsverket betegnelsen ifølge eiendomsregisteret.

Eksempel: Hvis du bor i en boligblokk, innebærer det at du deler eiendomsbetegnelse med dine naboer. Naturvårdsverket kan bare betale ut 10 000 kroner per eiendom.

Husk å ta vare på alle kvitteringer. De behøves når du skal sende inn søknaden om bidrag.

Send inn din søknad her

Fra årsskiftet blir det billigere å kjøpe og installere ladebokser hjemme. Det grønne fradraget er oppbygd på akkurat samme måte som RUT- og ROT-fradraget. Det innebærer at du ikke lenger trenger å søke om bidrag fra Naturvårdsverket i ettertid, fradraget er allerede gjort når du får fakturaen.

Kort ordliste for elbilinteresserte

Elbil

Benevnelse på et kjøretøy som bruker elmotor i stedet for en tradisjonell forbrenningsmotor.

Ladeboks

En enklere type veggmontert ladestasjon som primært er laget for normallading av ladbare kjøretøy i hjemmet.

Ladeeffekt

Den mengden energi per tidsenhet som overføres ved lading av et ladbart kjøretøy. Enheten for ladeeffekt er kilowatt, kW.

Ladehybrid

Et kjøretøy med to ulike typer motorer hvorav den ene er en elmotor. Ladehybridens elmotor får strøm fra et batteri som lades fra strømnettet.

Rekkevidde

Den strekningen et ladbart kjøretøy kan kjøres på én lading. Rekkevidden påvirkes f.eks. av topografien, temperaturen, hastigheten og akselerasjonen.

Rekkeviddeangst

Redselen for å gå tom for strøm i et ladbart kjøretøy før man rekker frem til neste ladestasjon.

Glad elbilentusiast

Er du interessert?

La oss fortelle mer