Guide

Bra å vite når du investerer i elbillading

Kommersielle bygninger

Hva bør du som byggeier tenke på?

I dag har vi gjort store tekniske fremskritt og det er blitt enklere og billigere å installere i ladesystemer. Stadig flere byggeiere viser at man ligger i forkant og bidrar til et bedre klima ved å tilby leietakerne elbillading. For mange bedrifter er det en hygienefaktor når man velger lokaler. Vi er alle klar over at utslippene av karbondioksid fra den norske bilparken må reduseres. Og i overgangen til eldrift spiller Norges byggeiere en svært viktig rolle. Å investere i ladesystemer er den eneste veien fremover, både forretningsmessig og miljømessig.

Stolpe

Ettersom ulike biler har ulike kontakter, er det viktig å planlegge hvilken eller hvilke kontakter for lading du skal tilby. EU har bestemt at Type 2-kontakten skal være standard for normal og halvhurtig lading. For hurtiglading skal CCS-kontakten være standard. Følger man disse retningslinjene, blir det rett.

Forbered investeringen i et supersmart ladesystem på rett måte

Det er en enkel prosess å etablere et ladesystem hvis man tar det i rett rekkefølge. Prosjektering, anskaffelse, installasjon og vedlikehold. Før du innleder anskaffelsesprosessen og søker om byggetillatelse, bør du ha kontroll på disse punktene. Hvis du trenger hjelp, veileder vi deg gjerne.

  • Bli enig med alle involverte aktører, f.eks. grunneieren, parkeringsselskapene og kommunen.
  • Velg rett effekt/ladehastighet og kontakter. Tenk også over profilering og tilknyttet utstyr på ladesystemet.
  • Finn den beste plassen for ladesystemet. Tenk over hvem som skal få tilgang.
  • Bestem hvordan man skal få tilgang til ladingen, f.eks. med mobilapp, kode eller brikke. Eller skal ladeplassene være offentlige?
  • Bestem hvordan betalingen skal skje eller om ladingen skal være gratis.

Er det noe vi ikke kan kontrollere i Norge, så er det været, og det kan som kjent bli veldig kaldt. Velg derfor utstyr som er testet for vårt klima. Da unngår dere ladekabler som har frosset til is.

Søknaden må leveres inn av en autorisert underskriver.

Du som har sendt inn en foreløpig søknad, har tolv måneder på deg til å sluttføre arbeidet. Etter at arbeidet er fullført må det sendes inne en sluttsøknad innen tre måneder.

Du kan søke om bidraget både før og etter at installasjonen er fullført. Hvis det søkes etter at installasjonen er fullført, må søknaden sendes til Naturvårdsverket innen seks måneder fra installasjonen ble ferdigstilt.

Hvis søknaden er sendt inn etter at installasjonen er fullført, skal søknad om utbetaling være innsendt senest tre måneder etter den datoen da beslutningen er datert.

Ladestasjonen skal installeres ved en bolig eller en arbeidsplass. De som bor i boligen eller de som er ansatte på arbeidsplassen, skal være de hovedsakelige brukerne. Stasjonene kan til en viss grad brukes av besøkende og andre.

Bidrag kan bare gis til ladepunkter som installeres på en eiendom som den søkende eier eller innehar med annen særskilt rett.

Installasjonen må være utført av et elinstallasjonsfirma eller en elinstallatør i henhold til elsikkerhetsloven. Det vil si næringsdrivende som yrkesmessig utfører elinstallasjonsarbeid og at installatøren er autorisert til å utføre elinstallasjonsarbeid.
Bidraget gis som et engangsbeløp. Det er mulig å få maksimalt 50 prosent av den bidragsberettigede kostnaden, men ikke mer enn 15 000 kroner per ladepunkt.
Bidragsberettigede kostnader er de material- og arbeidskostnader som behøves for å installere ladepunktet, f.eks. kostnader for ladestolpe eller ladeboks, trekking av strøm, anleggsarbeid og elservice.

Arbeidskostnader er bidragsberettigede bare for arbeid som utføres av noen som er godkjent for F-skatt.

Tre måneder etter at installasjonen er fullført, skal søknad om utbetaling samt de bilag som kreves, være innlevert til Naturvårdsverket.

Hvis installasjonen allerede var fullført da søknaden ble sendt inn, skal søknad om utbetaling samt de bilag som kreves, være innlevert til Naturvårdsverket senest tre måneder etter den datoen da beslutningen er datert.

Beslutningen om innvilget bidrag gjelder høyst i ett år. Det betyr at innen ett år må kostnadene være dekket.

SØK HER

Borettslag

Hvorfor skal dere som borettslag investere i et ladesystem for elbiler? Og hva må dere tenke på?

I takt med at antallet elbiler øker, blir også behovet for ladeplasser større. Og den beste ladeplassen er der man pleier å parkere. Derfor investerer stadig flere borettslag i ladeplasser slik at alle som bor der, kan få en ladeplass.

Her følger noen andre grunner til at borettslag bør installere ladeplasser for elbiler og ladehybrider.

Ladeuttak

Stadig flere velger elbil og disse bilene må lades. Den beste plassen er der man bor og pleier å parkere. Det er sikkert og bekvemt.

Det eneste som må gjøres, er å legge opp strøm og installere ladesystemet. Det er et enkelt arbeid som utføres av en sertifisert elinstallatør. Det er viktig å sjekke med strømselskapet at det finnes tilstrekkelig med ledig effekt i bygningen og/eller i området.

Mange borettslag har allerede installert ladeplasser og flere planlegger en utbygging for å få flere ladeplasser. Ta gjerne kontakt med et borettslag som allerede har installert ladeplasser for å få hjelp og støtte. Vi kan love at interessen er stor.

Flere eiendomsmeglere bekrefter at det er større interesse blant potensielle kjøpere ved salg av leiligheter i borettslag som har ladeplasser.

Det er mange fordeler ved å ligge et skritt foran. Hvis et borettslag ikke kan tilby sikre muligheter til lading, kan det bli problemer. Det er fare for brann hvis man lader i vanlige uttak og det blir stygge inngrep på uteområde og fasade hvis en beboer installerer for egen kostnad.

Sjekk hvilke behov borettslaget har og tenk langsiktig slik at dere har en løsning som dere kan vokse med når ladebehovet øker. Sjekk hvilen elsikring bygningen har. Hvis dere ikke har disse opplysningene, kan nettselskapet hjelpe dere.

Sammenlignet med en enebolig er det litt vanskeligere å beregne strømforbruket i et borettslag. Men det finnes ulike måter. Smarte ladesystemer har programvare som holder kontroll på hvem som lader og deres strømforbruk. Visse ladesystemer kan også håndtere faktureringen. Hvis den muligheten ikke finnes, er det uansett enkelt for borettslaget å fastslå forbruket for hvert medlem i ladesystemet og siden fakturere for dette. Hvis ladesystemet ikke har støtte for å måle forbruk, kan borettslaget legge på en malkostnad for strømmen på garasjeleien eller så kan medlemmene inngå egne strømavtaler med leverandøren.

”Ladda bilen”-bidraget fra Naturvårdsverket er en investeringsstøtte som retter seg mot borettslag og sameier som vil installere ladepunkter som skal brukes av dem selv.

Søknaden skal alltid utføres i to trinn.

  1. Søknad om bidrag
  2. Anmodning om utbetaling

Begynn alltid med en søknad der dere angir den anslåtte kostnaden for arbeidet og på hvilke eiendommer ladeanordningene skal installeres.

I Naturvårdsverkets beslutning angis det om dere får innvilget bidrag for arbeidet. For å kunne be om utbetaling må dere ha fått en beslutning. Bidraget reserveres i systemet fram til dere sender inn blanketten ”Begäran om utbetalning” (anmodning om utbetaling), men høyst tolv måneder.

SØK HER

Sameier

Når et sameie etablerer et fellesanlegg for parkeringsplass, fatter landmålingsmyndigheten en såkalt anleggsbeslutning. Den beskriver blant annet hvilke eiendommer som kan bruke parkeringen, størrelsen og detaljer som muligheten til å koble inn ladestasjoner.

Anleggsbeslutningen styrer hva sameiene kan gjøre med sine anlegg. Det er dessverre ikke mulig å trekke noen generelle konklusjoner om ladestasjoner inkluderes i tillatte tiltak. Hvert sameies anleggsbeslutning må tolkes individuelt.

Hvis dere er usikre på hva den aktuelle anleggsbeslutningen omfatter, kan dere søke om eiendomsbestemmelse hos landmålingsmyndigheten. Det innebærer at landmålingsmyndigheten foretar en rettslig bindende tolkning av hvorvidt de endringene dere vil gjøre, ligger innenfor sameiets gjeldende anleggsbeslutning.

ladestolpe

Sameiet har mulighet til å fatte en beslutning om elbillading på et medlemsmøte. Beslutningen bør imidlertid kompletteres med å sikre at anleggsbeslutningen fra landmålingsmyndigheten inkluderer elbillading. Hvis det ikke sikres, kan et medlem klage på beslutningen i ettertid og en domstol kan ugyldiggjøre den.

Hvis sameiets anleggsbeslutning ikke omfatter elbillading, kan man søke om omprøving hos landmålingsmyndigheten. Muligheten til å få en omprøving øker hvis alle i sameiet er enige om at dere skal endre slik at ladestasjoner skal inngå i anlegget.

Kort ordliste for elbilinteresserte

Elbil

Benevnelse på et kjøretøy som bruker elmotor i stedet for en tradisjonell forbrenningsmotor.

Ladeboks

En enklere type veggmontert ladestasjon som primært er laget for normallading av ladbare kjøretøy i hjemmet.

Ladeeffekt

Den mengden energi per tidsenhet som overføres ved lading av et ladbart kjøretøy. Enheten for ladeeffekt er kilowatt, kW.

Ladehybrid

Et kjøretøy med to ulike typer motorer hvorav den ene er en elmotor. Ladehybridens elmotor får strøm fra et batteri som lades fra strømnettet.

Rekkevidde

Den strekningen et ladbart kjøretøy kan kjøres på én lading. Rekkevidden påvirkes f.eks. av topografien, temperaturen, hastigheten og akselerasjonen.

Rekkeviddeangst

Redselen for å gå tom for strøm i et ladbart kjøretøy før man rekker frem til neste ladestasjon.

Glad elbilentusiast

Er du interessert?

La oss fortelle mer