fbpx
CLOSE
Back To Top
Image Alt

Att tänka på vid laddinvestering

Guide

Bra att veta när du investerar I elbilsladdning

Kommersiella fastigheter

Vad ska du som fastighetsägare tänka på?

Nu börjar många fastighetsägare att installera sina egna laddsystem – som en tjänst till hyresgäster och för att bidra till ett bättre klimat. Många fastighetsägare tror fortfarande att laddsystem är dyra och komplicerade historier. Men mycket har hänt i teknikväg de senaste åren – framsteg som har gjort etableringen såväl billigare som enklare. Genom att sätta upp laddsystem visar ni att ni tar ansvar och ligger i framkant. Inom några år kommer dock möjligheten att ladda sitt elfordon att ses som en hygienfaktor när företag väljer lokaler. Att investera i laddsystem är med andra ord affärsmässigt riktigt, men också mer än så. Koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste minskas. En viktig faktor för att nå hela vägen är en övergång till eldrift. Sveriges fastighetsägare spelar naturligtvis en oerhört viktig roll i denna övergång.

Section

Välj rätt kontakt?

Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddsystem är en viktig fråga som bör planeras noggrant – olika bilar har nämligen olika kontakter. EU har bestämt att Typ 2-kontakten ska vara standard för normal- och semisnabbladdning, samt att CCS-kontakten ska vara standard för snabbladdning. Följer man dessa standarder gör man rätt.

Förbered er på rätt sätt?

Att etablera laddsystem är en process i fyra steg – projektering, upphandling, installation och underhåll. Här är fem frågor ni bör lösa innan ni upphandlar laddsystem och ansöker om bygglov.

 

  • Kom överens med alla inblandade aktörer, till exempel markägaren, parkeringsbolagen och kommunen.
  • Välj rätt effekt/laddhastighet och kontakter, samt fundera över profilering och kringutrustning på laddsystemet.
  • Hitta den bästa platsen att etablera laddsystemet på, och fundera över vilka som ska ha tillgång till det.
  • Bestäm hur man ska få tillgång till laddningen – med till exempel mobilapp, kod eller bricka. Eller ska de vara publika?
  • Lös hur betalningen ska gå till eller om laddningen ska vara gratis.

Tänk på klimatet?

Är det något som växlar i Sverige så är det vädret och på våra breddgrader kan det bli rejält kallt. Välj därför utrustning som är testat för användning i nordiskt klimat, så slipper ni att laddkabel blivit till is.

Hur fungerar det när Ni ansöker om bidrag vid köp av ett elbilsladdsystem?

Ansökan måste lämnas in av behörig firmatecknare.

 

Du som har skickat in en preliminär ansökan har tolv månader på dig att slutföra åtgärden. Efter att åtgärden är slutförd måste en slutansökan vara inskickad inom tre månader.

 

Du kan söka bidraget både innan och efter att installationen är slutförd. Om ansökan görs efter att installationen är slutförd måste den ha inkommit till Naturvårdsverket innan sex månader har gått från installationens färdigställande.

 

Om ansökan är inskickad efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning vara inskickad senast tre månader efter de datum som beslutet är daterat.

 

Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

 

Bidrag får endast ges till laddningspunkter som installeras på en fastighet som den sökande äger eller innehar med annan särskild rätt.

 

Installationen måste vara utförd av ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen, det vill säga näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete och installatören är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete.
Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50 procent av den bidragsberättigande kostnaden, men inte mer än 15 000 kronor per laddningspunkt.
Bidragsberättigade kostnader är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddstolpe eller laddbox, framdragning av el, anläggningsarbete och elservis.

 

Arbetskostnader är bidragsberättigade endast för arbete som utförs av någon som är godkänd för F-skatt.

 

Tre månader efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket.

 

Om installationen redan varit slutförd när ansökan skickats in ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket senast tre månader efter det datum då beslutet är daterat.

 

Beslutet om beviljat bidrag gäller som längst ett år. Det betyder att inom ett år måste kostnaderna ha styrkts.

 

ANSÖK HÄR

 

Bostadsrättsföreningar

Varför ska ni som brf investera I ett elbilsladdsystem? Och vad ska ni tänka på?

Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att installera laddplatser. I takt med att antalet elbilar ökar blir också behovet av laddplatser större. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende.

 

Nedan finner ni dom främsta anledningarna till varför bostadsrättsföreningar bör installera laddplatser för elbilar och laddhybrider.

Section

Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen

Användandet av elbilar ökar och den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är säkert och bekvämt.

Ingen avancerad installation

Det som behövs är framdragning av el och installation av laddsystemet. Arbetet utförs av en certifierad elinstallatör och är inte avancerat. Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området.

Statliga pengar kan betala halva kostnaden

Det går att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Resterande kostnad kan tas ut genom höjd parkeringsavgift och klimatinvesteringen medför då inte någon merkostnad för föreningen.

Flera föreningar har laddplatser

Allt fler föreningar fixar laddplatser. Ta gärna kontakt med dem som redan installerat laddplatser för att få hjälp och stöd. Intresset är nu stort från de boende och många föreningar planerar en utbyggnad av fler laddplatser.

Ökar försäljningspriset på lägenheterna

En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare. Flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning.

 

Det finns många fördelar med att ligga steget före. Även om inte behovet av elbilsladdning finns just nu så kommer dagen då det kommer göra det. Kan inte föreningen då erbjuda säkra laddmöjligheter skapas lätt en del problem. Exempelvis brandrisken som uppstår när man laddar i ett vanligt uttag och ingrepp på mark och fasad om en boende installerar på egen bekostnad.

Tips

Se över behovet i föreningen och tänk långsiktigt så att ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar. Kolla upp vad fastigheten har för elsäkring. Om det inte är känt kan ni kontakta elnätsbolaget och fråga.

Vem betalar för elen?

I en villa är det enkelt att se hur mycket elen kostar då allt hamnar på elräkningen. Lite svårare blir det i en bostadsrätt men det finns ett par alternativ. Smarta laddsystem har mjukvara som håller koll på vem som laddar och deras elförbrukning. Vissa laddsystem kan även sköta faktureringen men om inte det finns så kan föreningen enkelt ta fram förbrukning per medlem ur laddsystemet och sedan fakturera detta. Om laddsystemet inte har stöd för att mäta förbrukning så kan föreningen lägga på en schablonkostnad för elen på garagehyran eller så får medlemmarna teckna egna separata elavtal med leverantören.

Hur fungerar det när Ni ansöker om bidrag vid köp av ett elbilsladdsystem?

”Ladda bilen”- bidraget från Naturvårdsverket är ett investeringsstöd som riktar sig till bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

 

Ansökan ska alltid göras i två steg.

1. Ansökan om bidrag

2. Begäran om utbetalning

 

Först ska alltid en ansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras.

 

I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. För att kunna begära utbetalning måste ni ha fått ett beslut. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med blanketten ”Begäran om utbetalning”, dock längst tolv månader.

 

ANSÖK HÄR

 

Samfälligheter

När en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats bildas i en samfällighet är det Lantmäteriet som fattar ett så kallat anläggningsbeslut som bland annat beskriver vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken och övriga detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in laddstationer.

 

Utgångspunkten är att anläggningsbeslutet styr vilka åtgärder samfälligheterna kan vidta med sina anläggningar. Det går dessvärre inte dra några generella slutsatser om huruvida laddstationer inkluderas i tillåtna åtgärder, utan varje samfällighets anläggningsbeslut måste tolkas var och för sig.

 

Är ni osäkra på vad det befintliga anläggningsbeslutet innefattar så kan ni ansöka om en fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet gör en rättsligt bindande tolkning om huruvida den önskade förändringen ryms inom samfällighetens befintliga anläggningsbeslut.

Section

Samfälligheten kan fatta eget beslut om elbilsladdning

Föreningen har möjlighet att fatta beslut om elbilsladdning på en föreningsstämma. Dock bör beslutet även kompletteras med att säkerställa att anläggningsbeslutet från Lantmäteriet inkluderar elbilsladdning. Om inte detta säkerställs kan någon medlem i efterhand klandra beslutet och en domstol kan ogiltigförklara beslutet.

Ompröva anläggningsbeslutet vid behov

Om samfällighetens anläggningsbeslut inte omfattar elbilsladdning kan föreningen ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. Chanserna för att få en omprövning ökar om samtliga är överens om att ni ska ändra så att laddstationer ska ingå i anläggningen.

Hemma

Vilka är fördelarna med att installera ett elbilsladdsystem hemma?

De senaste 12 månaderna har antalet elbilar ökat med över 140 procent i Sverige. Många tror fortfarande att det är komplicerat och dyrt att sätta upp egna laddare. Men mycket har hänt i teknikväg de senaste åren – en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda sitt elfordon hemma.

HEMMA

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT INSTALLERA ETT ELBILSLADDSYSTEM HEMMA?

De senaste 12 månaderna har antalet elbilar ökat med över 140 procent i Sverige. Många tror fortfarande att det är komplicerat och dyrt att sätta upp egna laddare. Men mycket har hänt i teknikväg de senaste åren – en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda sitt elfordon hemma.

Section

Smartare, säkrare och snabbare. Samt bekvämt.

Det är bekvämt att ha en fast installation hos dig.

Ditt hus blir smartare och din totala elsituation blir smartare då laddaren känner av mot huvudsäkringen så du inte behöver gå upp i säkringsstorlek och höja upp ditt abonnemang bara för att du har skaffat en laddbar bil. Laddaren sköter helt enkelt lastbalanseringen för hela hushållet.

Uppkopplade laddare ger möjlighet till smarta funktioner.

När du köper en uppkopplad laddare så kan du vara säker på att du har en installation som håller för framtiden. Dels så är uttaget, den fysiska Typ-2 kontakten har den europeiska standarden som krävs och den kommer att finnas med framöver och sen kommer vi som leverantör fortsätta utveckla tjänster ovanpå som är kopplade till molnet och där du framöver kommer kunna styra din laddning utifrån elpriset.

Spara tid och effektivisera din vardag.

Att ladda upp din elbil till fullt batteri tar ca 10-11 timmar i ett vanligt eluttag, vilket i stort betyder att du måste ladda upp bilen från det att du kommer hem tills du ska lämna hemmet på morgon dagen efter och inga utrymmen för extra ärenden ges. Ett vanligt eluttag har inte möjlighet att ge den elkapaciteten fullt ut och du riskerar att försöka åka till jobbet med ett tomt batteri. Med ett installerat laddsystem hos dig kan du sova gott om natten och köra till jobbet dagen efter med fulladdat batteri. Varför ta risken?

Ekonomiska aspekten;

Att köra en elbil är snällare mot din plånbok än en fossildriven bil. Men har du inte ett eget laddsystem är det lätt att du hamnar i negativ spiral då man laddar upp sin bil på laddstationer runt om i landet som inte har effektiviserat sitt laddsystem, laddningen är dåligt optimerad och kostnaden för uppladdningen ökar enormt och du i din tur tappar kontrollen över dina laddkostnader.

Vad ska du tänka på när du investerar i ett elbilsladdsystem hemma?

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

  • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.
  • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid – begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.
  • Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

Kontakter och säkerhet

Olika laddbara fordon har olika kontakter, och det viktiga är så klart att laddstationens kontakter är rätt för din bil. Men generellt så gäller följande: Typ 1 och Typ 2 är kontakter för normalladdning medan CCS- och CHAdeMO-kontakter används för snabbladdning. EU har bestämt att Typ 2- respektive CCS-kontakten ska vara standard. Se även till att laddstationen håller säkerhetsnivå Mode 3 – även det EU-standard.

Kan jag ladda i motorvärmaruttaget eller i eluttaget?

Ja, men det är inte att rekommendera eftersom det finns säkerhetsrisker. Om du har tillgång till ett motorvärmaruttag vid villan eller genom hyresvärden är du dock ändå på god väg mot att säkert kunna ladda ditt elfordon. Det är nämligen relativt enkelt att ta bort motorvärmarstolpen och sätta dit en laddstation i stället.

Hur fungerar det när du ansöker om bidrag vid köp av ett elbilsladdsystem?

Genom regeringens miljöinitiativ kan du nu få ekonomiskt bidrag när du installerar ett elbilsladdsystem. Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon.

 

Laddstationen måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har tillåtelse att installera laddstation på fastigheten. Det kan till exempel vara ett intyg från styrelsen i bostadsrättsföreningen.

 

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddstation och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Med begreppet fastighet menar Naturvårdsverket beteckningen enligt fastighetsregistret.

Exempel: Bor du i en flerfamiljsfastighet innebär det att du delar fastighetsbeteckning med dina grannar. Naturvårdsverket kan endast betala ut 10 000 kronor per fastighet.

Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

 

Skicka in din ansökan här

 

Nytt från 2021 - Det gröna avdraget

Från årsskiftet blir det billigare att köpa och installera laddbox hemma. Det gröna avdraget är uppbyggt på precis samma sätt som RUT- och ROT-avdraget. Det innebär att du inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i efterhand, avdraget är redan gjord när du får din faktura.

Kort ordlista för elbilsintresserade

Elbil

Benämning på ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor.

 

Laddbox

En enklare typ av väggmonterad laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet.

 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddbart fordon. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

 

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

 

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning. Räckvidden påverkas av exempelvis topografin, temperaturen, hastigheten och accelerationen.

 

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan man hunnit komma till nästa laddstation.

KORT ORDLISTA FÖR ELBILSINTRESSERADE

Elbil

Benämning på ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor.

 

Laddbox

En enklare typ av väggmonterad laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet.

 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddbart fordon. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

 

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

 

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning. Räckvidden påverkas av exempelvis topografin, temperaturen, hastigheten och accelerationen.

 

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan man hunnit komma till nästa laddstation.

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer