Guide

Bra att veta när du investerar I elbilsladdning

Kommersiella fastigheter

Vad ska du som fastighetsägare tänka på?

Idag har vi gjort stora tekniska framsteg och det har blivit enklare och billigare att installera laddsystem. Allt fler fastighetsägare visar att man ligger i framkant och bidrar till ett bättre klimat genom att erbjuda sina hyresgäster elbilsladdning. För många företag är det en hygienfaktor när man väljer lokaler. Vi är alla medvetna om att koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste minskas. Och i övergången till eldrift spelar Sveriges fastighetsägare en oerhört viktig roll. Att investera i laddsystem är den enda vägen, såväl affärsmässigt som miljömässigt.

Belysningspollare

Eftersom olika bilar har olika kontakter är det viktigt att planera vilken eller vilka kontakter för laddning du ska erbjuda. EU har bestämt att Typ 2-kontakten ska vara standard för normal- och semisnabbladdning. För snabbladdning ska CCS-kontakten vara standard. Följer man dessa riktlinjer blir det rätt.

Förbered investeringen i ett supersmart laddsystem på rätt sätt

Att etablera laddsystem är en enkel process om man tar det i rätt ordning. Projektering, upphandling, installation och underhåll. Innan ni börjar med en upphandling och ansöker om bygglov bör du har check på de här punkterna. Behöver du hjälp guidar vi dig gärna.

  • Kom överens med alla inblandade aktörer, till exempel markägaren, parkeringsbolagen och kommunen.
  • Välj rätt effekt/laddhastighet och kontakter. Fundera också över profilering och kringutrustning på laddsystemet.
  • Hitta den bästa platsen för laddsystemet. Fundera över vilka som ska få tillgång.
  • Bestäm hur man ska få tillgång till laddningen, exempelvis med mobilapp, kod eller bricka. Eller ska de vara publika?
  • Bestäm hur betalningen ska gå till eller om laddningen ska vara gratis.

Är det något som vi inte kan kontrollera i Sverige så är det vädret och som bekant kan det bli rejält kallt. Välj därför utrustning som är testat för vårt klimat. Då slipper ni en laddkabel som har frusit till is.

Ansökan måste lämnas in av behörig firmatecknare.

Du som har skickat in en preliminär ansökan har tolv månader på dig att slutföra åtgärden. Efter att åtgärden är slutförd måste en slutansökan vara inskickad inom tre månader.

Du kan söka bidraget både innan och efter att installationen är slutförd. Om ansökan görs efter att installationen är slutförd måste den ha inkommit till Naturvårdsverket innan sex månader har gått från installationens färdigställande.

Om ansökan är inskickad efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning vara inskickad senast tre månader efter de datum som beslutet är daterat.

Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Bidrag får endast ges till laddningspunkter som installeras på en fastighet som den sökande äger eller innehar med annan särskild rätt.

Installationen måste vara utförd av ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen, det vill säga näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete och installatören är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete.
Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50 procent av den bidragsberättigande kostnaden, men inte mer än 15 000 kronor per laddningspunkt.
Bidragsberättigade kostnader är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddstolpe eller laddbox, framdragning av el, anläggningsarbete och elservis.

Arbetskostnader är bidragsberättigade endast för arbete som utförs av någon som är godkänd för F-skatt.

Tre månader efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket.

Om installationen redan varit slutförd när ansökan skickats in ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket senast tre månader efter det datum då beslutet är daterat.

Beslutet om beviljat bidrag gäller som längst ett år. Det betyder att inom ett år måste kostnaderna ha styrkts.

ANSÖK HÄR

Bostadsrättsföreningar

Varför ska ni som brf investera I ett elbilsladdsystem? Och vad ska ni tänka på?

I takt med att antalet elbilar ökar blir också behovet av laddplatser större. Och den bästa laddplatsen är där man brukar parkera. Därför investerar allt fler bostadsrättsföreningar i laddplatser så att alla som bor i föreningen kan få en laddplats.

Här är några andra anledningar varför bostadsrättsföreningar bör installera laddplatser för elbilar och laddhybrider.

Ladduttag

Allt fler väljer elbil som behöver laddas och den bästa platsen är där man bor och brukar parkera. Det är säkert och bekvämt.

Allt som behövs är att dra fram el och installera laddsystemet. Det är ett enkelt arbete som utförs av en certifierad elinstallatör. Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området.

Det går att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Resterande kostnad kan tas ut genom att höja parkeringsavgiften. En smart klimatinvestering utan merkostnad för föreningen.

Många föreningar har redan installerat laddplatser och fler planerar en utbyggnad av fler laddplatser. Ta gärna kontakt med en förening som redan installerat laddplatser för att få hjälp och stöd. Vi lovar, det finns ett stort intresse.

Flera fastighetsmäklare bekräftar att det finns ett större intresse bland potentiella köpare vid en försäljning om en förening har laddplatser.

Det finns många fördelar med att ligga steget före. Om en förening inte kan erbjuda säkra möjligheter till laddning kan det bli problem. Det finns en risk för brand när man laddar i ett vanligt uttag och fula ingrepp på mark och fasad om en boende installerar på egen bekostnad.

Se över behovet i föreningen och tänk långsiktigt så att ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar. Kolla upp vad fastigheten har för elsäkring. Om ni inte har de uppgifterna kan elnätsbolaget hjälpa er.

Jämfört med en villa är det lite svårare att beräkna elen i en bostadsrättsförening. Men det finns olika sätt. Smarta laddsystem har mjukvara som håller koll på vem som laddar och deras elförbrukning. Vissa laddsystem kan även sköta fakturering. Finns inte det är det enkelt för föreningen att ta fram förbrukning för varje medlem ur laddsystemet och sedan fakturera detta. Om laddsystemet inte har stöd för att mäta förbrukning kan föreningen lägga på en schablonkostnad för elen på garagehyran eller så får medlemmarna teckna egna elavtal med leverantören.

”Ladda bilen”- bidraget från Naturvårdsverket är ett investeringsstöd som riktar sig till bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Ansökan ska alltid göras i två steg.

  1. Ansökan om bidrag
  2. Begäran om utbetalning

Börja alltid med en ansökan där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras.

I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. För att kunna begära utbetalning måste ni ha fått ett beslut. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med blanketten ”Begäran om utbetalning”, dock längst tolv månader.

ANSÖK HÄR

Samfälligheter

När en samfällighet bildar en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats fattar Lantmäteriet ett så kallat anläggningsbeslut. Det beskriver bland annat vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken och detaljer som möjligheten att koppla in laddstationer.

Anläggningsbeslutet styr vad samfälligheterna kan göra med sina anläggningar. Det går tyvärr inte att dra några generella slutsatser ifall laddstationer inkluderas i tillåtna åtgärder. Varje samfällighets anläggningsbeslut måste tolkas var och för sig.

Är ni osäkra på vad det befintliga anläggningsbeslutet omfattar kan ni ansöka om en fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet gör en rättsligt bindande tolkning om de förändringar ni vill göra ryms inom samfällighetens befintliga anläggningsbeslut.

laddstolpe

Föreningen har möjlighet att fatta beslut om elbilsladdning på en föreningsstämma. Dock bör beslutet även kompletteras med att säkerställa att anläggningsbeslutet från Lantmäteriet inkluderar elbilsladdning. Om inte detta säkerställs kan någon medlem i efterhand klandra beslutet och en domstol kan ogiltigförklara beslutet.

Om samfällighetens anläggningsbeslut inte omfattar elbilsladdning kan föreningen ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. Chanserna för att få en omprövning ökar om samtliga är överens om att ni ska ändra så att laddstationer ska ingå i anläggningen.

Kort ordlista för elbilsintresserade

Elbil

Benämning på ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor.

Laddbox

En enklare typ av väggmonterad laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet.

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddbart fordon. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning. Räckvidden påverkas av exempelvis topografin, temperaturen, hastigheten och accelerationen.

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan man hunnit komma till nästa laddstation.

Glad elbilsentusiast

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer