Användarvillkor

Chargenodes(”Chargenode”) allmänna avtalsvillkor gällande publik laddtjänst

Giltiga fr.o.m. 2020-01-01


1 § Chargenodes laddtjänst (”Laddtjänsten”)

1. Chargenode erbjuder laddtjänster på laddstationer som ägs av tredje part och som är publika och icke-publika. Samtliga laddstationer anses kopplade till Chargenode’s nätverk av laddstationer.

2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av Chargenodes app (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket Chargenodes laddstationer.

3. Samtliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor som reglerar förhållanden som avser laddstationen och annan utrustning (såsom t.ex. tekniska förutsättningar, tillgänglighet och ansvar) omfattar endast laddstationer som ingår i Chargenodes nätverk.

Laddstationer som ingår i Chargenode’s nätverk är tydligt märkta med Chargenodes logotyp.


2 § Chargenode App

1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda Chargenodes laddstationer, behöver användaren ladda ned och registrera sig i Chargenode’s App. Appen laddas ned via www.chargenode.eu/ladda

2. Chargenode kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund.

3. Appen gäller endast på de laddstationer som ingår i Chargenodes nätverk. I nätverket ingår laddstationer av publik och icke publik typ. Varje app har rätt att ladda på de publika laddstationerna, men kan vara begränsade på icke-publika platser beroende på laddstationsägarens inställningar.

4. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av appen. Dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och laddstationsägare anslutna till Chargenode.

5. Kunden förbinder sig att hålla sitt användarnamn och lösenord konfidentiellt så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om obehöriga transaktioner har gjorts med Kundens användaruppgifter skall Kunden göra en anmälan till Polisen.


3 § Utrustning och användning av Chargenodes laddstationer

1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag.

2. Respektive laddstationsägare inom nätverket Chargenode ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

3. Laddningsförmågan är avhängd flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Chargenode kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt. Vidare så innebär beställd laddning genom Chargenode’s app att kunden placeras i en laddkö, baserad på behov av laddning och avresetid. Beroende på hur belastningen är vid varje givet tillfälle, kan kunden inte garanteras viss mängd laddning. Kunden kommer dock endast betala för den laddning som kunden erhållit.

4. Instruktion om hur Chargenodes laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.


4 § Tillgänglighet

1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner.

2. Chargenode eftersträvar att laddstationer i Chargenodes nätverk ska vara operationella i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker Chargenode åtgärda felet så fort som möjligt.

3. Chargenode förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänst eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Chargenodes kontroll.


5 § Betalning

1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för det registrerade användarkontot. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala.

2. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Kunden åtar sig att tillse att det finns tillräckliga medel på kredit- eller betalkortet när avgift förfaller till betalning. Chargenode äger rätt att fortsätta debitera avgifterna, samt göra nya försök att genomföra betalningen till dess att betalning sker.

3. Kunden är betalningsskyldig till Chargenode för all användning av Laddtjänst som genomförs med kundens användarkonto.

4. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla uppdaterade kortuppgifter. Se §12 för Användande av mobila applikationen Chargenode

5. Sker inte betalning i rätt tid har Chargenode rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

6. Chargenode har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)


6 § Betalningsplikt av laddtjänst.

När kunden registrerat sitt betalmedel, har Chargenode rätt att debitera kunden för laddtjänsten som är beskrivet i 5 §. Kunden äger inte rätt till återbetalning för användning av Laddtjänsten.


7 § Konsumtionsdata och personuppgifter

1. Chargenode kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Kunden.

2. Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av Chargenode, andra koncernbolag eller Chargenodes samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med kunden och därmed förknippade tjänster.

3. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos Chargenode har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har Chargenodes berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden du har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera ditt avtalsförhållande med Chargenode.

4. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer Chargenode att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

5. Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos Chargenode finns på www.chargenode.eu/privacypolicy


8 § Ansvar för fel m.m.

1. Chargenode ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som Chargenode på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

2. Chargenode ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Chargenode från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

5. Kunden ansvarar även för att kundens användarkonto inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

6. Chargenode förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra användarkontot, om det finns risk för osäker användning, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Chargenode.


9 § Avtalsöverlåtelse

1. Kunden medger att Chargenode på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.


10 § Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Chargenode har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Chargenode.


11 § Ändring av villkor

Chargenode har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via appen eller e-post om ändringen minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts eller uppdateringen kommunicerats i appen.


12 § Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.


13 § Användande av mobila applikationen Chargenode

Chargenode erbjuder en mobil applikation som möjliggör att hitta stationer samt att betala för laddning vid Chargenodes laddstationer.

Chargenode förbehåller sig rätten att när som helst, utan ersättning till kunden, stänga ner mobila applikationen Chargenode.

Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att den mobila applikationen Chargenode är ur funktion.


§ A Funktion och användning av Chargenode betalningslösning

1. Laddning med Chargenode: Kunden kan starta och avsluta laddningen genom användandet av motsvarande Smartphone-applikation - varvid en föregående registrering krävs enl. § 3.

2. Laddningsavgifter: Laddningsavgifterna rättar sig efter kostnadsstrukturen hos respektive partner. Information kring detta, om och genom vilken partner laddningsavgifter uppstår, såväl som dessa laddningsavgifters respektive nivå, finner kunden på internetplattformen för respektive partner.

3. Serviceavgift: Beroende på partner tas en serviceavgift ut per laddning eller en avgift per månad för tillgång till laddning. Information kring detta, om och på vilken laddningspelare/på vilken laddningspunkt en serviceavgift tas ut såväl som respektive nivå på serviceavgiften, hittar kunden på internetplattformen för respektive partner.


§ B Registrering av betalkort

1. Nedan angivna data krävs för registrering av betalkort och behövs för betalning av laddningsavgifterna uppkomna från användning vid laddstationer och eventuella serviceavgifter. Vid registreringen av betalkort är följande uppgifter nödvändiga:

- E-postadress för kvittounderlag

- Uppgift om betalningssätt

- Förnamn på betalkortsinnehavare

- Efternamn på betalkortsinnehavare

- Betalkortsnummer

- Betalkortskontrollnummer

- Giltighetsdatum

2. Betalningen av laddning sker via det betalkort som kunden angivet i registreringsförfarandet.


§ C Betalningsplikt av laddningsavgifter och serviceavgifter.

1. Kundens betalningsplikt: När kunden registrerar sitt betalkort har Chargenode uppdrag att insamla, de genom användning av laddstationer, uppkomna laddningsavgifterna och serviceavgifter för partners räkning. En återfordran från kunden till följd av invändningar eller reklamationer med avseende på mottagna tjänster är uteslutet efter tidsfrist enligt §C 2 .

2. Kvittohantering: Kunden kan välja att få ett kvitto utskickat till den i appen registrerad e-mail adressen.

Invändningar mot debitering ska kunden lämna in inom åtta veckor efter att debitering genomförts till payments@chargenode.eu. Kundens juridiska anspråk förblir oberörda av detta.


§ D Dataskydd

1. Kunden lämnar sitt uttryckliga samtycke till att dennes personrelaterade uppgifter lagras och bearbetas automationsstött. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke med verkan för framtiden. Ett nyttjande av Chargenode är därmed inte längre möjligt.

2. Chargenode försäkrar konfidentiell behandlingen av uppgifter motsvarande bestämmelserna i dataskyddslagen och är i sådan mån föremål för kontroller av landets fullmäktiga för dataskydd.

3. Uppgifterna används för ändamålet att debitera användare genom registrerat betalkort.


§ G Ändringar eller kompletteringar av de allmänna affärsvillkoren

1. Chargenode erbjuder kunden ändringar av de allmänna affärsvillkoren i skriftlig form senast 14 dagar innan tidpunkten för deras ikraftträdande. Om kunden inte invänder fram till tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande gäller samtycket som lämnats.

2. Kunden är också berättigad till att säga upp användaravtalet innan ändringar träder i kraft utan tidsfrist och utan kostnad. Chargenode kommer likaså att i synnerhet upplysa om denna uppsägelserätt.


14 § Kontaktuppgifter

Chargenode Europé AB, organisationsnummer 559188-1130
Fläskebovägen 6
438 91 Landvetter
Email: kundkontakt@chargenode.eu
Telefon: 010-205 10 55